privacy

Privacy Statement
Sputnik Productions/ DavidAnker.nl, hierna te noemen ‘Sputnik Productions’, hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Sputnik Productions, gevestigd aan de Waterlinie 27, 1398 DL te Muiden is ingeschreven bij de KvK onder nummer 34317423. Sputnik Productions is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Ook IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Sputnik Productions persoonsgegevens?
Sputnik Productions verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Sputnik Productions. Bijvoorbeeld indien u:
• een bestelling plaatst;
• aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
• inlogt via social media;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met Sputnik Productions;
• uw gegevens invult of achterlaat in onze vestiging of op de website.

Contact met Sputnik Productions kan plaatsvinden via:
• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier op davidanker.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of prijzen
• per e-mail;
• een persoonlijke ontmoeting;

Welke persoonsgegevens verzamelt Sputnik Productions?
Sputnik Productions verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke producten u bij Sputnik Productions bestelt);
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.davidanker.nl, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt Sputnik Productions persoonsgegevens?
Sputnik Productions verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.
Sputnik Productions verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Sputnik Productions. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Sputnik Productions haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.
Ten slotte kan Sputnik Productions persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Sputnik Productions persoonsgegevens?
Sputnik Productions verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Sputnik Productions en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Sputnik Productions beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen
Sputnik Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Sputnik Productions hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Sputnik Productions hen voorschrijft. Sputnik Productions verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.


Sputnik Productions en andere websites

Wellicht dat u via onze website terechtkomt op andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Sputnik Productions is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging
Sputnik Productions hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Sputnik Productions neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Sputnik Productions neemt onder meer maatregelen door gebruik te maken van firewalls, virusscanners en veilige servers.

Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Sputnik Productions via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
Sputnik Productions
Waterlinie 27
1398 DL te Muiden

Of u kunt een e-mail sturen, zie onze contactpagina.

Sputnik Productions streeft ernaar om een verzoek binnen 2 weken te verwerken.
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Sputnik Productions met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via e-mail; zie hiervoor onze contactpagina.

Wijzigingen privacy statement
Sputnik Productions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.

Deze pagina is voor het laatst ge-update op 29-08-2022 (versie 1.0.3).